Léčba demencí

Výzkum Alzheimerovy choroby je ve světě řazen mezi priority, obdobně jako výzkum kardiovaskulárních chorob, zhoubných nádorů, AIDS. Jsou především zkoumány mechanizmy neurodegenerace a z toho vyplývající možnosti jejího ovlivnění.

Alzheimerova choroba je jedno z nejzávažnějších onemocnění, pokud se týče prognózy (výhledu), postižení kvality života nemocných a jejich pečovatelů i ekonomické náročnosti nemoci. Výzkumu Alzheimerovy choroby je ve světě věnována mimořádná pozornost a jsou na něj věnovány velké finanční prostředky. Mimořádná pozornost je věnována především:

Také je zkoumána řada dalších mechanismů účastnících se poškození mozkové tkáně a z toho vyplývajících příznaků demence. Jsou sledovány přenašeče vzruchů mezi nervovými buňkami – neurotransmitery, a možnostmi jejich ovlivnění. Naděje jsou vkládány do použití kmenových buněk – buněk z lidských embryí, které nejsou dosud diferenciované a ze kterých se mohou tvořit různé typy buněk včetně nervových. Velké očekávání je vkládáno do očkování proti β-amyloidu i do použití specifických protilátek proti této bílkovině. Jsou vyvíjena léčiva, která zamezují tvorbě a srážení β-amyloidu i degeneraci jiných mozkových bílkovin.

(Zdroj: JIRÁK, Roman, Iva HOLMEROVÁ a Claudia BORZOVÁ. Demence a jiné poruchy: Komunikace a každodenní péče. Praha: Grada, 2009. Sestra. ISBN 978-80-247-2454-6)